Müzayede Kuralları

1-) Dorlion Müzayede, müzayede firmasıdır ve ürünleri alan (Alıcı) ve ürünleri satan (Satıcı) arasında aracı konumundadır.

2-) Dorlion Müzayede, üçüncü şahısların ürünlerini açık arttırma yöntemiyle satmaktadır. Yazılı olarak müzayedeye katılanlardan iki kişinin aynı ürüne, aynı peyi verme durumu söz konusu değildir. Ürüne en yüksek peyi veren kişi, ürünü satın almaya hak kazanır. Bir ürüne pey veren tek kişi ise, o ürünü başlangıç fiyatına alır. Şayet birden fazla ise, en fazla pey veren, kendisinden önceki pey verenin aşağıda yazılı arttırma kademeler dâhilinde ilavesiyle süre sonunda ürünü satın almaya hakkı olur. Listede belirtilmiş olan fiyatlar başlangıç fiyatlarıdır. Başlangıç fiyatları altına ürün satılmaz.

3-) Komisyon bedeli, müzayedelerde aksi belirtilmedikçe %20+komisyon KDV'si dir.

4-) Müzayedede listelenen ürünler www.dorlionmuzayede.com isimli internet adresinde yer alan, ürünlerin her birisi için düzenlenmiş sayfalarda sergilenir. Fotoğraf ve benzeri gibi bütün görsel materyal sadece rehberlik mahiyetindedir.. Eserlerin yer aldığı ilgili sayfalarda  eserlerin tanımı için verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi ve kanaat niteliğindedir. Dorlion Müzayede sadece ürünlerin ayıplı olması ve eserlerin internet sayfasında yer alan bilgilerden gözle görülür bir şekilde farklı olması sebebiyle iade kabul eder. Bunun dışında, Alıcı ürünleri müzayedeyi manipüle etmek gibi sebeplerden dolayı iade ederse veya iade sebebiyle pey veren diğer Alıcılar, Satıcılar ve Dorlion Müzayede zarara uğrarsa, Dorlion Müzayede o Alıcı’nın üyeliğini engelleme, askıya alma veya Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı fesih etme hakkına sahip olacaktır. Bu durum Dorlion Müzayede için haklı bir sebep teşkil edecektir. 

5-) Müzayedeye girilen peyler sistem tarafından kayıt altına alınmaktadır.  Yanlış verilen peyler için Dorlion Müzayede'ye bilgi verilmelidir. Dorlion Müzayede durumun doğruluğunu değerlendirdikten sonra, diğer Alıcıların ve kendisinin zarara uğramaması şartı ile yanlış verilen peyleri iptal edebilir. Bu sebeple peylerin iptali Dorlion Müzayede'nin inisiyatifindedir. Düzenli olarak pey iptali yapan Alıcı'ların, yazılı uyarı yapılmasına rağmen bu davranışı sürdürmeleri halinde Dorlion Müzayede tarafından üyelikleri askıya alınır.

6-) Dorlion Müzayede, 7 gün içerisinde bedelleri ödenmeyen ürünleri iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumun tekrarlanması halinde üyenin üyeliği askıya alınır. Farklı üyeliklerle bu olumsuz davranışın gerçekleşmesi halinde Dorlion Müzayede avukatları aracılığıyla kanuni yoldan işlem başlatılır.

7-) Alıcıların satın aldığı ürün veya ürünlerin mülkiyeti, Alıcı ücreti tamamen ödedikten sonra, Alıcı’nın üzerine geçecektir.

8-) Pey veren üyelerin, en yüksek limiti girmesi tavsiye edilmektedir. Üye tarafından verilen en yüksek teklif, üyenin en son rakamı olmak zorunda değildir. Otomatik pey yükseltme sistemine göre; bir başka üyeye ait alt rakamdaki pey, verilen peyi takip eder. Üye tarafından verilen peyin geçilmesi halinde üye e-mail ile bilgilendirilir.

9-) Ürün fiyatı kademeli artırım aralıkları;

1.            1.-TL ‘den 20.-TL’ye kadar – 1.-TL

2.            20.-TL’den 50.-TL’ye kadar – 2.-TL

3.            50.-TL’den 100 TL’ye kadar – 5.-TL

4.            100.-TL’den 250.-TL’ye kadar – 10.-TL

5.            250.-TL’den 500.-TL’ye kadar – 25.-TL

6.            500.-TL’den 1.000.-TL’ye kadar –50.-TL

7.            1.000.-TL’den 2.000.-TL’ye kadar  – 100 TL

8.            2.000.- TL'den 10.000. - TL'ye kadar 250 TL

9.           10.000.-TL ve üzeri – 500.-TL olarak pey artırımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

10-) Mezatlarımız sadece internet üzerinden düzenlenmiştir. Otel veya benzeri yerlerde  gerçekleşecek salon müzayedeleri ayrıca sitemizde duyurulacaktır. Salon müzayedelerine ilişkin kurallar ayrıca müzayede gününde dağıtılacaktır.  Online müzayedelerin başlangıç ve bitiş tarih bilgileri ilgili müzayedenin sayfasında belirtilmiştir. Online müzayedelere katılabilmek için www.dorlionmuzayede.com adresine üye olmak zorunludur. 18 yaşından küçükler üye olamaz ve müzayedeye katılamazlar.

11-) Müzayedede satın alınan eserlere ilişkin fatura, müzayede katılım sözleşmesinde ismi yer alan Alıcı adına düzenlenir. Faturanın başka bir kişi veya bir şirket adına düzenlenmesi isteniyorsa, müzayede katılım sözleşmesinde ismi yer alan Alıcı’nın Şirket’e yazılı olarak talepte bulunması gereklidir. Şirket söz konusu talebi geri çevirme hakkına sahiptir.

12-) Üyeler, müzayede katılım sözleşmesinde belirtilen adresinin yasal tebligat adresi olduğunu ve belirtilen telefon, faks numaralarının ve elektronik posta adresinin halen kullanımda, geçerli ve güncel olduğunu beyan ve kabul eder. Şirket, üyelere posta adresine yazılı olarak göndermek suretiyle bildirim yapabileceği gibi telefon, SMS, elektronik posta, kayıtlı telefon gibi elektronik iletişim kanallarından herhangi biri vasıtasıyla da bildirim yapabilir. Üye, adres, telefon, faks numaraları veya elektronik posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri yazılı olarak Dorlion Müzayede'ye bildirmediği takdirde burada belirtilen adres, numara ve elektronik posta adreslerine yapılacak bildirimlerin hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler. Dorlion Müzayede, verilen bilgilerdeki yanlışlık, adres değişikliği, üçüncü kişi konumundaki servis/hizmet sağlayıcılar nedeniyle bildirimlerin üyeye hiç ulaşmamasından ve/veya geç ulaşmasından ötürü sorumlu tutulamaz. Alıcı vermiş olduğu bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan eder. Beyan ettiği bilgilerin yanlış olmasından kaynaklanan sonuçlardan Dorlion Müzayede sorumlu değildir.

13-)  Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıflara haiz olmaması, orijin itibari ile beyana uygun olmaması, eserlerin üzerinde hukuki bir takyidat bulunması veya eserlerin hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumunda hukuki sorumluluk eserin satışa arzını talep eden satıcı kişiye aittir. Dorlion Müzayede, satıcı için aracı konumunda olduğu için herhangi bir ayıptan ve zapttan ve benzeri hukuki durumlardan sorumlu değildir.

14-) İnternet adresinde yer alan bütün görsel materyaller ve yazılar Dorlion Müzayede'nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tümüyle yayınlanamaz/kullanılamaz.

15-) Müzayede Katılım Sözleşmesinin içerdiği hükümlerden bir kısmının geçersiz olması, diğerlerinin hükümsüzlüğünü etkilemez.

16-) Müzayede Katılım Sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda Eskişehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

17-) Sitemize üye olan alıcılar ve Dorlion Müzayede'ye satılması için ürün veren satıcılar burada yazılı şartları kabul etmiş sayılırlar.

18-) İşbu Sözleşme Dorlion Müzayede tarafından tek taraflı bir şekilde değiştirilebilir. İlgili değişiklikler Dorlion Müzayede tarafından internet sayfası aracılığı ile üyelere duyurulur.